משקיעים כשירים

משקיע כשיר הינו משקיע יחיד או תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד אשר מתקיימים בו אחד מהתנאים שלהלן:

במה נמדד משקיע כשיר?

30-bugget

אמידות

השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש”ח.

01-buy home

הכנסה

גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש”ח, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש”ח.

29-property

שווי נכסים

שווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש”ח וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600 אלפי ש”ח, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 900 אלפי ש”ח.

נכסים נזילים:

“נכסים נזילים” משמעותם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
“נכסים פיננסיים” – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות,מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
“תא משפחתי” משמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

יתרונות משקיע כשיר:

בהינתן שהנכם עונים על אחת מהגדרות חוק זה, תוכרו כמשקיעים כשירים ואז מצד אחד לא תהיו (במקרים מסוימים) תחת המעטפת של רשות ניירות ערך, אבל תוכלו להיחשב בדומה למשקיעים מוסדיים/גופים מוסדיים ככאלו שיכולים להשתתף בהשקעות שלא מאושרות למשקיעים רגילים.

מעוניינים להצטרף להשקעה כמשקיעים כשירים ?